Porady dla podróżujących ze zwierzętami

ogólne zasady przewozu zwierząt za granicę:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą TRANSPONDERA lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.

Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

3. Muszą być zaopatrzone w PASZPORT, przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4. W przypadku podróży na terytorium następujących krajów trzeba spełnić dodatkowe wymogi:

WIELKA BRYTANIA

IRLANDIA

FINLANDIA

MALTA

NORWEGIA

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

Ponadto w niektórych kraja obowiązują dodatkowe wymogi:

BELGIA- Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE) i towarzyszy im oświadczenie hodowcy, że zwierzę/-ta pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne, oraz jeśli jest zaopatrzone w paszport

CYPR- Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 105 dni. Wwóz psów poniżej wskazanych ras jest niedozwolony: • American Pit Bull Terrier lub Pit Bull Terrier • Japanese Tosa lub Tosa Inu • Dogo Argentino lub Argentinian Mastiff • Fila Brasileiro lub Brazilian Mastiff

DANIA- UWAGA! Wwóz psów, kotów i fretek młodszych niż 3 miesiące życia – możliwy na wniosek, po spełnieniu określonych wymogów.

Wskazane poniżej rasy nie mogą być wprowadzane na terytorium Danii: 1. Pitt Bull Terrier 2. Tosa Inu 3. American Staffordshire Terrier 4. Fila Brasileiro 5. Dogo Argentino 6. American Bulldog 7. Boerboel 8. Kangal 9. Central Asian Shepherd Dog (ovtcharka) 10. Caucasian Shepherd Dog (ovtcharka) 11. South Russian Shepherd Dog (ovtcharka) 12. Tornjak 13. Sarplaninac

FRANCJA- Zakazany jest wwóz do Francji zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesięcy i nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie. We Francji istnieją 2 kategorie psów dużych ras uznane przez prawodawstwo francuskie jako niebezpieczne: 1) psy w typie pitbull terrier oraz w typie „boerbull” (rasa nie zatwierdzona przez FCI, pochodząca z RPA); psy z nimi spokrewnione i nie posiadające rodowodu- ich wprowadzanie do Francji jest zabronione. Utrzymywanie we Francji psów tej kategorii wymaga uzyskania zezwolenia. 2) psy ras dużych, w odniesieniu do których świadectwo lub rodowód mogą uzasadniać wpis do księgi rodowodowej- wyglądem podobne do psów z 1 kategorii- wprowadzanie psów tej kategorii jest dozwolone, jednak potrzebne jest uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów tej kategorii. Wprowadzanie psów z obciętymi uszami do celów innych niż na sprzedaż jest dozwolone. Jednakże we Francji obowiązuje zakaz obcinania uszu u psów w celach innych niż lecznicze. Obowiązuje również zakaz prezentacji psów z obciętymi uszami. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne.

LITWA – Wprowadzanie na terytorium Litwy psów wykorzystywanych do walk (Pit Bull Terrer, Bandog Mastiff), krzyżówek tych psów oraz krzyżówek psów ras uznawanych za niebezpieczne (krzyżówki: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog) jest ZABRONIONE. W celu otrzymania zezwolenia na nabycie, utrzymywanie, hodowlę i handel psami ras uznawanych za niebezpieczne (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog), należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta w przeciągu 5 dni, właściciel psa musi być pełnoletni (18 lat) i posiadać rodowód zwierzęcia.

PORTUGALIA-Nie jest dozwolony wwóz w celach handlowych, w celu odstąpienia innemu właścicielowi lub też bezpośredniego przekazania rodowodowych psów następujących ras oraz ich krzyżówek: Tosa Inu, Fila Brasileiro, American Pitbull Terrier,  Dogo Argentino, Staffosrdshire Bull Terrier, Staffosrdshire Terrier Americano, Rottweiler. Natomiast przed wprowadzeniem psów rodowodowych w celach hodowlanych wymagane jest uzyskanie wcześniejszego zezwolenia władz weterynaryjnych Portugalii. Podróżowanie z psami tych ras w celach niekomercyjnych jest dopuszczone, jednakże, jeśli pobyt w Portugalii będzie dłuższy niż 4 miesiące – zwierzę będzie musiało być poddane zabiegowi sterylizacji bez względu na płeć. Lekarz weterynarii, który wykona zabieg wystawi zaświadczenie, iż ten konkretny pies/suka zostało wysterylizowane. Na zaświadczeniu podany będzie numer mikroczipu oraz data wykonania zabieg

WIELKA BRYTANIA -Przemieszczanie z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii psów, kotów i fretek, bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie JEST NIEDOZWOLONE! OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM https://www.gov.uk/take-pet-abroad Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest na stronie internetowej brytyjskich służb weterynaryjnych: https://www.gov.uk/take-pet-abroad/approved-routes W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu. • W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie: Pit Bull Terrier Japanese Tosa Dogo Argentino Fila Brasileiro, a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii, jest objęte zakazem

 

Przedstawione informacje mają charakter jedynie poglądowy, zawsze należy upewnić się czy przepisy nie uległy zmianie. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.